Skip to content

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Regulatoriskt

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 1 970 000 aktier i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har Carnegie möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började på första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, det vill säga den 29 juni 2018, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie i sin egenskap av Sole Global Coordinator vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen omfattade högst 2 166 666 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 45 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Dessa aktier allokerades till investerare före första dag för handel i Bolaget varefter aktierna kunde användas för stabiliseringsändamål eller för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Sole Global Coordinator meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 1 970 000 aktier har utnyttjats. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 89 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 739 miljoner SEK genom Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, före emissionskostnader. Omedelbart efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 35 202 347. Samtliga aktier i Bolaget som Sole Global Coordinator lånat av Huvudägarna[1] i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med pressmeddelande den 12 juli 2018. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08- 588 688 00).

Stabiliseringstransaktioner:
Datum SEK (Intervall)
2018-07-03 45,00 – 45,00
2018-07-04 44,90 – 45,00
2018-07-05 45,00 – 45,00
2018-07-06 44,95 – 45,00

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

www.calliditas.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2018, kl. 18.30 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. 

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.


[1] Med ”Huvudägarna” avses Stiftelsen Industrifonden, Investinor AS och Bengt Julander genom bolaget Linc AB