Skip to content

Valberedning

Företag som tillämpar bolagsstyrningskoden bör ha en valberedning. Enligt koden ska årsstämman utse ledamöterna i valberedningen eller besluta om förfaranden för utnämning av ledamöterna.

Valberedningen ska enligt koden bestå av minst tre ledamöter, varav majoriteten ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Dessutom ska minst en ledamot i valberedningen vara oberoende i förhållande till den största aktieägaren när det gäller rösträtt eller aktieägare som samarbetar i förhållande till bolagsledningen.

Vid den extra bolagsstämman den 14 september 2017 beslutades att valberedningen skulle bestå av styrelsens ordförande tillsammans med en företrädare för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägande i bolaget vid utgången av utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, med tillkännagivandet av företrädarna gjord så snart som praktiskt möjligt. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant till valberedningen, ska sådan rätt överlåta till den aktieägare som i sin tur efter dessa tre är den största aktieägaren i bolaget.

Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Den medlem som företräder den största aktieägaren ska utses till valberedningens ordförande, såvida inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en aktieägare som har utsett en företrädare för valberedningen inte längre är bland de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som faller tre månader före årsstämman, ska den företrädare som utsetts av en sådan aktieägare avgå och den aktieägare som är bland de tre största aktieägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen. Om det inte finns särskilda orsaker ska valberedningens redan etablerade sammansättning förbli oförändrad om en sådan förändring av ägandet endast är marginell eller inträffar under tremånadersperioden före årsstämman.

Om en aktieägare har blivit en av de tre största aktieägarna på grund av en väsentlig förändring av ägandet vid en tidpunkt som faller senare än tre månader före årsstämman ska emellertid aktieägaren i vilket fall som helst ha rätt att ta en del av valberedningens arbete och delta i dess möten. Om en ledamot avgår från valberedningen innan hans eller hennes arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett en sådan ledamot utse en ny ledamot, såvida inte dennes aktieägare inte längre är en av de tre största aktieägarna, i vilket fall den största aktieägaren i sin tur utser suppleantsledamoten. En aktieägare som har utsett en företrädare för valberedningen ska ha rätt att utfärda en sådan representant och utse en ny representant.

Ändringar av valberedningens sammansättning ska meddelas omedelbart. Valberedningens mandat slutar när nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra sina uppgifter enligt koden.

Valberedningen kommer att bildas och träffas före årsstämman varje år, och dess förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen i enlighet med vad som har publicerats på bolagets hemsida före årsstämman.