Skip to content

Ersättning

Enligt de antagna riktlinjerna ska Calliditas erbjuda ersättning enligt marknadspraxis, vilket möjliggör rekrytering och bevarande av kvalificerade ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 25 juni 2020 antogs riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningen inom Calliditas ska baseras på principer om prestanda, konkurrenskraft och rättvisa. Ledande befattningshavare hänvisar till VD och övriga ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pensions- och övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i ersättningsprinciperna kan sådana variationer uppstå. Den fasta ersättningen ska avspegla individens ansvar och erfarenhetsnivå. Den fasta ersättningen ska ses över årligen. Ledande befattningshavare får erbjudas kontant rörlig ersättning. Sådan ersättning får inte överstiga 60 procent av den årliga fasta ersättningen. Variabel ersättning ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade för att främja företagets långsiktiga värdeskapande.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen i ett visst fall anser att det finns goda skäl för avvikelsen.

Beslut om de nuvarande ersättningsnivåerna och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare har beslutats av styrelsen.

För fullständiga riktlinjer se kallelse till årsstämma 2020, https://www.calliditas.se/sv/arsstamma-2020/

Incitamentsprogram

ESOP 2020

Under 2020 initierade Calliditas ett optionsprogram för anställda och nyckelkonsulter i företaget (”ESOP 2020”). Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Calliditas. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en ettårsperiod.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 115% av en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen.

ESOP 2021

Under 2021 initierade Calliditas ett optionsprogram för anställda och nyckelkonsulter i företaget (”ESOP 2021”). Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Calliditas. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en ettårsperiod.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 115% av en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen.

ESOP 2022

Under 2022 initierade Calliditas ett optionsprogram för anställda och nyckelkonsulter i företaget (”ESOP 2022”). Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Calliditas. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en ettårsperiod.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 115% av en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen.

ESOP 2023

Under 2023 initierade Calliditas ett optionsprogram för anställda och nyckelkonsulter i företaget (”ESOP 2023”). Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Calliditas. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en ettårsperiod.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 115% av en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen.

Styrelse LTIP 2021

Detta är ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Calliditas. Deltagarna kommer att vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar ordföranden att förvärva högst 10 624 aktier i Calliditas och vissa styrelseledamöter att förvärva högst 4 068 aktier var i Calliditas. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Calliditas aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2021 och längst till och med den 1 juli 2024.

Styrelse LTIP 2022

Detta är ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Calliditas. Deltagarna kommer att vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar ordföranden att förvärva högst 13 926 aktier i Calliditas och vissa styrelseledamöter att förvärva högst 5 356 aktier var i Calliditas. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Calliditas aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2022 och längst till och med den 1 juli 2025.

Styrelse LTIP 2023

Detta är ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Calliditas. Deltagarna kommer att vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar ordföranden att förvärva högst 14 012 aktier i Calliditas och vissa styrelseledamöter att förvärva högst 5 389 aktier var i Calliditas. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Calliditas aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2023 och längst till och med den 1 juli 2026.