Skip to content

Styrelse och utskott

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter årsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för företagets administration och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för att utvärdera definierade mål, kontinuerligt utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.

Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningen och delårsrapporterna utarbetas i god tid. Dessutom väljer styrelsen bolagets verkställande direktör. Styrelseledamöter väljs normalt av årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen, i den utsträckning som bolagsstämman väljs, bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Calliditas styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Bolaget uppfyller kraven i den svenska bolagsstyrningskoden genom att en majoritet av de valda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen, och minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller de större aktieägarna.

Namn Befattning Medlem sedan Oberoende i förhållande till Bolaget / bolagsledningen Oberoende i förhållande till Större aktieägare
Elmar Schnee Ordförande 2019 Ja Ja
Hilde Furberg Styrelseledamot 2014 Ja Ja
Henrik Stenqvist Styrelseledamot 2022 Ja Ja
Diane Parks Styrelseledamot 2019 Ja Ja
Elisabeth Björk Styrelseledamot 2022 Ja Ja
Fred Driscoll Styrelseledamot 2023 Ja Ja