Skip to content

Styrelsens arbete

Styrelsen följer ett skriftligt förfarande som revideras årligen och fastställs vid det ordinarie styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens funktion och funktioner samt fördelningen av arbetet mellan styrelsens ledamöter och verkställande direktören. I samband med bolagsstämman fastställer styrelsen också instruktionerna för VD, inklusive finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder i enlighet med ett årligt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänvisas till ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelsens ordförande och verkställande direktören en kontinuerlig dialog om företagets ledning.