Skip to content
Sustainability-banner-1-1

Hållbarhet

Ett strategiskt och relevant hållbarhetsarbete med tillhörande hållbarhetsrapportering som lever upp till kraven på transparens och riktighet kräver att företaget själv har god insikt om sin viktigaste hållbarhetsfrågor: utifrån ett miljömässigt, socialt, respektive företagsmässigt perspektiv. Under kvartalet har Calliditas identifierat sina materiella hållbarhetsfrågor genom en dubbel materialitetsanalys. Dubbel materialitet innebär att analysen tar hänsyn både till påverkan på människa och miljö samt påverkan på företagets finansiella ställning.

Analysen gjorde i enlighet med de kommande utökade EU-kraven på hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD) med tillhörande obligatoriska rapporteringsstandarder European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Calliditas kommer att omfattas av de nya kraven i sin rapportering för räkenskapsåret 2025.

DUBBEL MATERIALITETSANALYS

Det första steget var en dubbel materialitetsbedömning, vilket resulterade i en omfattande lista över potentiella hållbarhetsfrågor som utvärderades baserat på deras påverkan på människor, miljön och Calliditas ekonomiska ställning.

Bedömningen utfördes av externa experter i samråd med höga chefer på Calliditas med kunskap om de specifika relevanta frågorna. Resultaten presenterades i en matris och verifierades av en grupp med liknande befattningar och kunskap inom olika områden innan de godkändes av VD.

Den metodiskt genomförda dubbla materialitetsanalysen visar att Calliditas hållbarhetspåverkan återfinns inom sju huvudsakliga områden vilka i sin tur delas in utifrån om påverkan är miljö-, social- eller styrningsrelaterad.

Dessa materiella hållbarhetsfrågor kommer att vägleda Calliditas strategiska hållbarhetsinsatser och rapportering framåt.

Sustainability-banner-2-1

MILJÖFRÅGOR

  • Klimatförändringar är viktiga då det är en så stor global fråga som påverkar alla i någon mån.
  • Cirkulär ekonomi och avfall är en relevant fråga då kraven på hygien gör att Calliditas har ansenliga mängder avfall.
Sustainability-banner-3-1

SOCIALA FRÅGOR

  • Hälsa och säkerhet för de egna medarbetarna är ett område där Calliditas har både stor möjlighet att påverka och kan påverkas.
  • Att kunder och slutanvändare får tillgång till Calliditas produkter är en förutsättning för att de hälsofrämjande produkter som erbjuds också ska bidra med nytta.
  • Hälsa och säkerhet för slutanvändare av Calliditas produkter är mycket viktigt för patienternas hälsa såväl som Calliditas trovärdighet.
Sustainability-banner-4-1

STYRNINGSFRÅGOR

  • Den bransch där Calliditas verkar har historiskt sett en ökad risk för korruption och mutor. Detta tar Calliditas på största allvar då det potentiellt skulle kunna ha stor påverkan.
  • Att hantera djurvälfärd är extra viktigt för ett företag där tester på djur förekommer.

IR-Kontakt

Åsa Hillsten

Head of IR and Sustainability