Skip to content

Ledning

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för företagets dagliga ledning och verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av styrelsens arbetsordning och verkställande direktörens instruktioner. Verkställande direktören ansvarar också för att utarbeta rapporter och sammanställa information till styrelsemötena och för att presentera sådant material på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för den finansiella rapporteringen i bolaget och måste följaktligen se till att styrelsen får tillräcklig information för styrelsen för att kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

VD måste kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen i bolagets verksamhet, försäljningsutvecklingen, bolagets resultat och finansiella ställning, likviditet och kreditstatus, viktiga affärshändelser och alla andra händelser, omständigheter eller villkor som kan antas vara av betydelse för bolagets aktieägare.

VD och koncernledningen är listade här.