Skip to content

Utskott

Revisionsutskott

Calliditas har ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Henrik Stenqvist (ordf.) Hilde Furberg och Fred Driscoll. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroller, internrevision och riskhantering, hålla kännedom om revisionen av årsredovisningen och konsoliderade räkenskaper, granska och övervaka revisors opartiskhet och oberoende och ägna stor uppmärksamhet åt huruvida revisorn tillhandahåller andra tjänster utöver revisionstjänster för bolaget samt bistå vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut om valet av revisor.

Ersättningsutskott

Calliditas har ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Elmar Schnee (ordförande), Elisabeth Björk och Diane Parks.

Ersättningsutskottet ska utarbeta förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.