Skip to content

Integritetspolicy

Calliditas Therapeutics AB, 556659-9766, Box 70351, 10724 Stockholm, (”Calliditas”) ska behandla personuppgifter endast i enlighet med gällande dataskyddslag och gällande standarder.

Personlig information

Calliditas behandlar i huvudsak de personuppgifter som lämnas till oss.

(i) av dig i den dagliga kommunikationen, eller
(ii) i samband med ingående eller genomförande av avtal eller affärsavtal med dig, eller
(iii) av tredje part tillåtet enligt lag eller ditt samtycke.

Personuppgifterna kan bestå av kontakt- och identifieringsuppgifter och annan information som är relevant för situationen.

Syfte

Calliditas behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera med dig och att utföra, hantera och överensstämma med avtal mellan oss samt rättigheter och skyldigheter som är tillåtna enligt lag eller tillämplig reglering.

Rättslig grund

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är antingen;

(i) Ditt samtycke som ska anses tillhandahållits när du antingen frivilligt lämnar in personuppgifter eller ingår ett avtal med oss, eller
(ii) ett legitimt intresse tillåtet enligt lag.

Säkerhet

Calliditas ska vidta adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot förlust och tillgång för obehöriga.

Överföringar av personuppgifter får endast ske.

(i) till tredje part som utför tjänster å Calliditas vägnar och som endast får behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål, och
(ii) utanför EU / EES endast i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och omfattas av EU-kommissionens standardavtalsklausuler, och
(iii) som annars tillåts enligt lag eller ditt samtycke

Varaktighet

Den tid vi behandlar personuppgifter är begränsad till vad som är rimligt för syftet med behandlingen, om inte annat krävs eller är tillåtet enligt lag.

Rättigheter

Calliditas är ”controller” för personuppgifter, vilket innebär att vi är ansvariga för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om inte det inte förhindras av gällande lag, reglering eller överenskommelse har individerna rätt att

(i) veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem, och
(ii) begära att vi rättar till eller radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
(iii) motsätta sig särskild behandling av personuppgifter.
(iv) ta emot personuppgifter som tillhandahålls av dem och överföra personuppgifter till en annan part som ansvarar för databehandling.

All kommunikation med Calliditas om hur vi behandlar personuppgifter eller utövande av någon av dina rättigheter kan skickas via e-post till info@calliditas.com eller per post till adressen ovan.

Rapporter och klagomål kan också riktas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.