Skip to content
Governance_01_web (1)

Bolagsstyrning

Styrelsen för Calliditas Therapeutics AB (”Bolaget”) sätter hög standard för bolagets anställda och styrelseledamöter. En sund bolagsstyrning är grundläggande för denna filosofi. Det är styrelsens skyldighet att fungera som en ansvarsfull förvaltare för aktieägarna och att övervaka styrningen av bolagets verksamhet. För att fullgöra sitt ansvar och för att fullgöra sitt uppdrag följer styrelsen de förfaranden och standarder som anges i dessa riktlinjer. Dessa riktlinjer kan ändras från tid till annan eftersom styrelsen bedömer lämpligt för bolagets bästa eller enligt tillämpliga lagar och regler.

STYRNINGSSTRUKTUR

Calliditas Therapeutics är ett svenskt publikt bolag baserat i Stockholm.

Bolagsstyrning avser de system genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. God bolagsstyrning är en viktig del av arbetet för att skapa värde för Calliditas aktieägare.

Före noteringen på Nasdaq Stockholm byggde bolagsstyrningen i Calliditas på svenska lagar och andra författningar, inklusive aktiebolagslagen och årsredovisningslagen samt interna regler och regler.

Efter noteringen är bolagsstyrningen baserad på Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, den svenska bolagsstyrningskoden, god praxis på aktiemarknaden och andra tillämpliga regler och rekommendationer. Vidare har Calliditas ett antal policyhandlingar och handböcker som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning om företagets verksamhet och för sina anställda.