Skip to content

Utdelningspolicy

En eventuell framtida utdelning och storleken på den kommer att bestämmas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalkrav. Styrelsen anser att bolaget bör prioritera utvecklingen av utvecklingsprogrammet, och fram till en framtida kommersiell lansering av Nefecon bör de ekonomiska resurserna främst användas för att finansiera bolagets utvecklingsprogram.

Med tanke på Calliditas finansiella ställning och negativa resultat avser bolagets styrelse inte att föreslå någon utdelning innan bolaget genererar långsiktigt hållbart resultat och positivt kassaflöde. Utdelning ska, i den utsträckning som utdelningen föreslås, jämföras med avseende på affärsrisken.