Skip to content

Partnerskap

Calliditas använder sin betydande erfarenhet av läkemedelsutveckling och egen formuleringsexpertis för att selektivt utforska behandlingar för sällsynta sjukdomar där det är lämpligt och det finns stora medicinska behov. För detta ändamål strävar vi att maximera potentialen för våra produkter genom att kommersialisera på egen hand på den amerikanska marknaden och genom strategiska partnerskap i andra regioner. Dessutom är vi intresserade av att förbättra vår produktportfölj genom att identifiera och licensiera in ytterligare produktkandidater i sent skede som strategiskt och kommersiellt passar Calliditas väl.

UTVECKLING OCH KOMMERSIELLA PARTNERSKAP

I juni 2019 ingick vi ett licensavtal med Everest Medicines II Ltd för att utveckla och kommersialisera Nefecon® (produktutvecklingsnamn) för behandling av IgAN i den kinesiska regionen och Singapore. Från och med mars 2022 utökades licensen till att omfatta Sydkorea. Det initiala avtalet värderas till 121 miljoner USD, plus en option för andra indikationer till ett värde av 20 miljoner USD plus royalty-intäkter.

I juli 2021 ingick vi ett licensavtal med STADA Arzneimittel AG att registrera och kommersialisera Kinpeygo® för IgA-nefropati (IgAN) över hela det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Avtalet värderas till 97,5 miljoner euro, plus stegvisa royaltyintäkter på nettoomsättningen uttryckt i procent mellan lågt tjugotal och lågt trettiotal.

I december 2022 ingick vi ett exklusivt licensavtal med Viatris Pharmaceuticals Japan Inc. för att registrera och kommersialisera Nefecon i Japan.  Avtalet är värt upp till 100 miljoner USD i förskott och milstolpsbetalningar.

AFFÄRSFÖRFRÅGNINGAR

Vänligen maila vårt affärsutvecklingsteam med eventuella förfrågningar.

Maila oss: businessdevelopment@calliditas.com

Postadress
Calliditas Therapeutics AB
PO Box 70351
SE-10724 Stockholm, Sweden