Skip to content

Bolagsstämma

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas genom det högsta beslutande organet bolagsstämman (årsstämma respektive extra bolagsstämma).

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör ingå i aktieboken som innehas av Euroclear Sweden fem veckodagar före stämman och anmäla bolaget till sitt deltagande i årsstämman senast det datum som anges i kallelsen. Aktieägare kan personligen delta i bolagsstämmor eller genom fullmakt och kan också biträdas av högst två personer. Hur aktieägare registrerar sig för årsstämman kommer att anges närmare i kallelsen till stämman. Aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som innehas av aktieägaren. Kallelse till bolagsstämmor ska offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida, inom den tid som anges i aktiebolagslagen. När kallelse sker ska detta samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar att ett ärende behandlas på bolagsstämman ska skicka en skriftlig begäran till styrelsen i bolaget. Förfrågan ska normalt lämnas in till styrelsen senast sex veckor före årsstämman.

Årsstämman hålls i Stockholm.