Skip to content

Revisor

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2023, till slutet av årsstämman 2024, omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor.

Jakob Grunditz (född 1987) är ansvarig revisor.

Revisorn granskar moderbolagets och koncernens räkenskaper på årsstämmans vägnar. Moderbolagets externa granskning och koncernens bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens ledning utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Revisorn kan nås via Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm.