Skip to content

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Regulatoriskt

Stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och aktieägarna utövade endast sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Vid årsstämman beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021 och att 1 203 117 tusen kronor förs över i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Elmar Schnee, Hilde Furberg, Diane Parks och Molly Henderson samt nyvaldes Henrik Stenqvist och Elisabeth Björk till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Hansson avböjde omval. Elmar Schnee omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Anna Svanberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att styrelseledamot som är bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 140 000 kronor och att styrelseledamot som är bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller det antal aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller vid utbyte av konvertibler, motsvarar en utspädning uppgående till högst 15 procent av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om antagandet av det föreslagna bemyndigandet, minskat med sådan andel aktier som överlåts för att säkerställa leverans av aktier under ATM (at-the-market)-programmet enligt vad som följer av separat beslut om bemyndigande avseende överlåtelse av egna stamaktier. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

ATM (at-the market)-program

I syfte att möjliggöra genomförandet av och leverans av aktier under ett tilltänkt at-the-market program (”ATM-program”), fattades följande beslut:

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra genomförandet av och leverans av aktier under ett föreslaget ATM-program. Införandet av en ny paragraf, tillsammans med uppdateringen av en befintlig paragraf, möjliggör emission av C-aktier, omvandling av C-aktier till stamaktier, inlösen, samt reglerar företrädesrätten.

Bemyndigande avseende emission av C-aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, för tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, genom emission öka bolagets aktiekapital med högst 236 321 kronor genom emission av högst 5 908 019 C-aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,04 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska medverkande bank äga rätt att teckna de nya C-aktierna till en teckningskurs som motsvarar aktiernas kvotvärde. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i samband med emissionen är att säkerställa leverans av aktier som ska säljas under bolagets ATM-program.

Bemyndigande avseende förvärv av C-aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av högst 5 908 019 C-aktier i enlighet med erbjudande riktade till samtliga aktieägare av C-aktier vilka ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till en köpeskilling som motsvarar aktiens kvotvärde. Betalning för de förvärvade C-aktierna ska erläggas kontant. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter köpet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier som ska säljas under bolagets ATM-program.

Bemyndigande avseende överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen överlåta upp till 5 908 019 stamaktier (efter omvandling från C-aktier), vilket ska ske utanför Nasdaq Stockholm till ett pris kontant som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Calliditas Therapeutics-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet enligt denna punkt får endast utnyttjas i sådan utsträckning att de aktier som överlåts med stöd av bemyndigandet härunder, tillsammans med eventuella aktier som emitterats med stöd av bemyndigandet att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ovan, sammantaget inte överstiger 20 procent av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier som ska säljas under bolagets ATM-program.

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande beslut om att bolaget kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet. Incitamentsprogrammet innebär att styrelseledamöterna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter, vilka kan berättiga till aktier i Calliditas under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Långsiktigt incitamentsprogram för befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget, inklusive beslut om emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet (samt om nödvändigt för att täcka kostnader för sociala avgifter). Incitamentsprogrammet innebär att deltagare tilldelas optioner vilka efter tre år berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Calliditas aktie under de tio handelsdagar som föregår dagen för tilldelning.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Tel: 0703-11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022, kl.16:30.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, TARPEYOTM (budesonide) kapslar med riktad frisättning, har godkänts av FDA och denna läkemedelsprodukt väntar även på godkännande från Europeiska kommissionen (EC) efter ett positivt CHMP-utlåtande. Calliditas driver även en registreringsgrundande klinisk studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.