Skip to content

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Regulatoriskt

Vid Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) årsstämma i Stockholm idag den
25 juni 2020 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2019 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Elmar Schnee, Hilde Furberg, Lennart Hansson och Diane Parks samt valdes Molly Henderson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Elmar Schnee omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Fredrik Norrman kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet ska utgå med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Utöver arvodena ovan beslutades att styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 140 000 kronor och att styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom Calliditas ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Ersättningen till ledande befattningshavare och styrelseledamöter ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter, inklusive beslut om emission av högst 40 000 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet. Incitamentsprogrammet innebär att huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter, vilka kan berättiga till aktier i Calliditas under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom tillägg av en ny paragraf avseende forum för hantering av krav i USA för det fall sådana skulle framställas.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Tel: 0703-11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020, kl. 18:30 CET.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).