Enligt de antagna riktlinjerna ska Calliditas erbjuda ersättning enligt marknadspraxis, vilket möjliggör rekrytering och bevarande av kvalificerade ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid den extra bolagsstämman den 14 september 2017 antogs riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningen inom Calliditas ska baseras på principer om prestanda, konkurrenskraft och rättvisa. Ledande befattningshavare hänvisar till VD och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingåtts efter noteringen på Nasdaq Stockholm, samt vid ändringar i befintliga avtal efter noteringen.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pensions- och övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i ersättningsprinciperna kan sådana variationer uppstå. Den fasta ersättningen ska avspegla individens ansvar och erfarenhetsnivå. Den fasta ersättningen ska ses över årligen. Ledande befattningshavare får erbjudas kontant rörlig ersättning. Sådan ersättning får inte överstiga 40 procent av den årliga fasta ersättningen. Variabel ersättning ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade för att främja företagets långsiktiga värdeskapande.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen i ett visst fall anser att det finns goda skäl för avvikelsen.

Beslut om de nuvarande ersättningsnivåerna och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare har beslutats av styrelsen.

Incitamentsprogram

Optionsprogram 2015/2019

Under 2015 genomförde Calliditas ett optionsprogram för vissa styrelseledamöter, ledning, nyckelpersoner och nyckelkonsulter i företaget (”Optionsprogram 2015”). Totalt är 146 teckningsoptioner utestående under programmet. Teckningsoptionerna i Optionsprogram 2015 kan utnyttjas fram till den 30 april 2019, och varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna 2 500 nya aktier i bolaget till teckningskurs om 60 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för emissionen värderats till marknadsvärde enligt Black Scholes värderingsmodell.

Optionsprogram 2017/2020

I 2017 genomförde Calliditas ett andra optionsprogram för vissa styrelseledamöter, ledning, nyckelpersoner och nyckelkonsulter i företaget (”Optionsprogram 2017”). Totalt är 5 186 teckningsoptioner utestående under programmet. 4 741 teckningsoptioner i Optionsprogram 2017 kan utnyttjas fram till 30 juni 2020 och 445 teckningsoptioner kan utnyttjas fram till den 30 augusti 2017, och varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna 250 nya aktier i bolaget till teckningskurs om 42,36 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för emissionen värderats till marknadsvärde enligt Black Scholes värderingsmodell.

Optionsprogram 2018/2022

Under 2018 initierade Calliditas ett optionsprogram för anställda och nyckelkonsulter i företaget (”Optionsprogram 2018”). Totalt är 856 586 teckningsoptioner utestående under programmet. Teckningsoptionerna i Optionsprogram 2018 kan utnyttjas mellan 1 januari 2022 och 31 mars 2022, där varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till teckningskurs om 74,30 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för emissionen värderats till marknadsvärde enligt Black&Scholes värderingsmodell.