Skip to content

Delårsrapport Q3 2018

Regulatoriskt

NefIgArd Fas 3-studie initierad enligt plan

”Under det tredje kvartalet gick vi in i en exekutiv fas avseende initieringen av vår pivotala kliniska fas 3-studie NefIgArd. Vi är glada att komma igång efter att ha erhållit nödvändig finansiering i juli. Vi har ansökt om godkännande hos etiska kommittéer, förhandlat avtal med kliniker och knutit ihop alla trådar som krävs för att kunna starta en så stor global studie. Med 149 kliniker i totalt 19 länder ser vi studien som en av de absolut största kliniska studier som styrs ifrån Sverige idag.

Baserat på utvecklingen hittills är vi enligt plan positionerade att kunna dosera vår första patient i 2H 2018.”

Renée Aguiar-Lucander, VD

 Q3 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för juli – september 2018 var – (-) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,4 (-18,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-1,21) SEK.
 • Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 685,9 (22,0) MSEK.

Sammanfattning av väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2018

 • Emissionslikviden från nyemissionen om 650 MSEK före avdrag för emissionskostnader i samband med noteringen, inkom i början av juli 2018.
 • Under juli utnyttjades den i samband med noteringen utställda övertilldelningsoptionen, vilket tillförde Bolaget ytterligare 88,7 MSEK, innan avdrag för emissionskostnader.

Nyckeltal

jul-sep jan-sep jan-dec
(Tkr) 2018 2017 2018 2017 2017
Kostnader relaterade till FoU, (Tkr) -24 055 -7 773 -65 088 -24 529 -51 686
Kostnader relaterade till FoU/totala rörelsekostnader, % 77% 44% 74% 56% 61%
Rörelseresultat, (Tkr) -31 273 -17 474 -87 737 -43 970 -84 509
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK1 -0,91 -1,21 -2,9 -3,21 -5,81
Antal registrerade aktier vid periodens slut 35 202 347 16 531 500 35 202 347 16 531 500 16 673 000
Eget kapital vid periodens slut, (Tkr) 659 568 12 067 659 568 12 067 33 176
Soliditet vid periodens slut % 96% 44% 96% 44% 53%
Likvida medel vid periodens slut 685 871 21 952 685 871 21 952 57 352

Investerarpresentation 1 november kl. 15:00

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018 – 7 februari 2019
 • Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019 – 8 maj 2019
 • Årsstämma 2019 – 8 maj 2019
 • Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019 – 15 augusti 2019
 • Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019 – 7 november 2019
 • Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019 – 14 februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Denna information är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Besök www.calliditas.com för ytterligare information.