Skip to content

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Regulatoriskt

Citigroup Global Markets Inc. (”Citigroup”), i sin roll som Joint Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder gjorts i Calliditas Therapeutics ABs (”Calliditas” eller ”Bolaget”) amerikanska depåbevis (Eng. American Depositary Shares) (”depåbevisen”) som handlas på The Nasdaq Global Select Market.

Som offentliggjordes av Bolaget i samband med börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market, vilket skedde genom en emission av nya stamaktier, i form av amerikanska depåbevis, där varje depåbevis representerar två (2) underliggande nya stamaktier i Calliditas, (”Erbjudandet i USA”), och en parallell riktad emission av stamaktier till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra jurisdiktioner utanför USA (tillsammans med Erbjudandet i USA, det ”Globala Erbjudandet”) har Citigroup möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsagent, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på depåbevisen på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på The Nasdaq Global Select Market, OTCmarknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som påbörjades den dag som prissättningen av depåbevisen gjordes på The Nasdaq Global Select Market, den 4 juni 2020, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Citigroup har dock ingen skyldighet att genomföra några stabiliseringstransaktioner och det finns ingen garanti för att några stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Stabilisering, om sådan sker, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet i USA, det vill säga 19,50 USD per depåbevis. Inga stabiliseringsåtgärder har utförts eller kommer att utföras på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från dagen för prissättningen av Bolagets depåbevis, att sälja ytterligare högst 692,306 depåbevis motsvarande högst 15 procent av det totala antalet stamaktier som omfattas av det Globala Erbjudandet, till priset som fastställts i Erbjudandet i USA, det vill säga 19,50 USD per depåbevis, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med det Globala Erbjudandet.

Citigroup har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med Reg M, Rule 104 i U.S. Securities Act of 1933, i sin gällande lydelse, på The Nasdaq Global Select Market i enligt med vad som framgår nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 12 juni 2020. Kontaktperson på Citigroup är Dean Poniros (tel: +1 212 723 6137, e-post: dean.poniros@citi.com).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Calliditas Therapeutics AB (publ)
Instrument: American Depositary Shares (ISIN: US13124Q1067)
Erbjudandestorlek: 692 306 depåbevis, som representerar 1 384 612
underliggande stamaktier
Erbjudandepris: 19,50 USD
Tradingsymbol: CALT
Stabiliseringsansvarig: Citigroup Global Markets Inc.
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal depåbevis Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2020-06-15 75 19,25 19,25 19,25 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-16 600 19.25 19,25 19,25 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-18 4 666 19,15 19,15 19,15 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-19 4 913 19,00 19,00 19,00 USD The Nasdaq Global Select Market

 

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: +46 722 52 10 06

Mikael Widell, Informationschef

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

www.calliditas.se

Denna information är sådan information som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020, kl. 22:45 (CEST).

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).