Skip to content

Calliditas VD köper aktier genom utnyttjande av Calliditas teckningsoptionsprogram 2019/2022

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelade idag att VD Renée Aguiar-Lucander har nettoköpt 50 000 aktier genom utnyttjande av Calliditas teckningsoptionsprogram 2019/2022. Efter nyteckningen av aktier uppgår hennes aktieinnehav i bolaget till 643 000 aktier.

Majoriteten av medlemmarna i ledningen som är berättigade optionsinnehavare i programmet har idag nettoköpt aktier via teckningsoptionsprogrammet 2019/2022, som omfattar 422 500 teckningsoptioner och kan utnyttjas fram till och med 31 december 2022. För att delfinansiera aktieköpen har optionsinnehavarna i programmet, inklusive VD och berättigade medlemmar i ledningen, sålt aktier. Försäljningen av posten, som utgjordes av 352 500 aktier, gjordes i en blocktransaktion.

”Jag är väldigt glad över bolagets utveckling och framgångar hittills, däribland den lovande lanseringen av TARPEYO i USA under året och de övriga betydande framstegen, däribland den regulatoriska ansökan för godkännande i Kina, den kommersiella lanseringen i Europa och ett licensavtal i Japan. Jag ser fram emot att fortsätta bygga värde i vårt ledande program, samt vår starka och spännande projektportfölj, vilken har potential för betydande värdeskapande under 2023,” säger Renée Aguiar-Lucander, VD på Calliditas Therapeutics.

Samtliga aktier inom ramen för teckningsoptionsprogram 2019/2022 tecknas har tecknats och Calliditas kommer tillföras 31,5 MSEK i likvida medel.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2022 kl. 21:15.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, som utvecklats under namnet Nefecon, har fått ett accelererat godkännande av FDA under namnet TARPEYO® och ett villkorat godkännande av Europeiska Kommissionen under namnet Kinpeygo®. Kinpeygo kommersialiseras i EU:s medlemsstater av Calliditas partner, STADA Arzneimittel AG. Calliditas driver även en Fas 2b/3-studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept-studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.