Skip to content

Calliditas VD köper aktier genom utnyttjande av Calliditas teckningsoptionsprogram 2018/2022

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelade idag att VD Renée Aguiar-Lucander har tecknat 175 000 aktier genom utnyttjande av Calliditas teckningsoptionsprogram 2018/2022. Efter nyteckningen av aktier kommer Renée Aguiar-Lucanders aktieinnehav i bolaget att uppgå till 593 000 aktier.

Samtliga medlemmar i ledningen som är optionsinnehavare i programmet har idag utnyttjat sin möjlighet att teckna aktier via teckningsoptionsprogram 2018/2022, som omfattar 856 586 teckningsoptioner och kan utnyttjas fram till och med 31 mars 2022. För att delfinansiera aktieköpen har optionsinnehavare i programmet, inklusive VD och vissa personer i ledningen, sålt teckningsoptioner. Försäljningen av posten, som utgjordes av motsvarande 488 000 aktier gjordes utanför marknaden till en högkvalitativ långsiktig investerare.

”Jag är väldigt stolt över bolagets utveckling och framgångar över de senaste tre åren, särskilt som vi idag har en godkänd produkt på marknaden i USA, samt partnerskap och potential för ytterligare marknadsgodkännanden i flera andra geografier samt en stark och spännande projektportfölj, vilken jag tror kan resultera i signifikant värdeutveckling,” säger Renée Aguiar-Lucander, VD på Calliditas Therapeutics. ”Jag noterar också att samtliga optionsinnehavare i ledningen tecknade aktier efter sin förmåga, vilket bekräftar allas förtroende och engagemang för Calliditas”.

Om samtliga aktier inom ramen för teckningsoptionsprogram 2018/2022 tecknas kommer Calliditas tillföras 63,6 MSEK i likvida medel.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2022 kl. 12:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, TARPEYOTM (budesonide) kapslar med riktad frisättning, har godkänts av FDA och Calliditas har också lämnat in en marknadsansökan (MAA) till EMA för denna produkt. Calliditas driver en registreringsgrundande klinisk studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och förbereder för start av en klinisk Fas 2 studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.