Skip to content

Calliditas tillkännager posterpresentationer vid ASN Digital Kidney Week 2021

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) tillkännagav idag att posterpresentationer om bolagets ledande läkemedelskandidat Nefecon kommer att ges virtuellt vid American Society of Nephrology (ASN) årliga Kidney Week 2021-konferens, 2–7 november 2021.

Båda postrarna kommer att presenteras på sessionen ”Glomerular Diseases: Immunology and Inflammation in IgANP, C3GP, TMA, and Nephrotic Diseases”, som äger rum den 4 november mellan 19:00 och 21:00 CEST.

Dr Karen Molyneux från Mayer IgA Nephropathy Laboratory University of Leicester, UK, kommer att presentera en poster med titeln ”Targeted Release Formulation Budesonide (Nefecon) Selectively Reduces Circulating Levels of Chemokines Critical to Immune Cell Trafficking to Peyer Patches in IgA Nephropathy”. Dessutom kommer Laura Pérez-Alós att presentera en poster med titeln ”Treatment with Targeted Release Formulation Budesonide (Nefecon) Modulates the Complement System in Patients with IgA Nephropathy”.

“Vi är mycket glada över att dessa postrar har valts ut för den kommande ASN Digital Kidney Week 2021, och vi gratulerar författarna. Resultaten som presenteras i dessa posters bygger på den befintliga mängden biomarkördata och ger ytterligare bevis som stöder effekten av Nefecon på den underliggande patofysiologin för IgA-nefropati”, säger Calliditas CMO Richard Philipson.

Mer information om denna session, inklusive om de två postrarna som beskrivs ovan, finns här:

https://www.asn-online.org/education/kidneyweek/2021/program-session-details.aspx?sessId=404846

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Mikael Widell, Investerarrelationer

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl. 08:00 CET.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunosuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line-data i den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och vid godkännande har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden såsom de definieras i den vid var tid gällande amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende Calliditas strategi, affärsplaner, regulatoriska ansökningar och fokus. Orden ”kan”, ”kommer”, ”skulle kunna”, ”borde”, ”förvänta”, ”planera”, ”avser”, ”har för avsikt”, ”tror”, ”beräknar”, ”förutspår”, ”förutser”, ”potentiell”, ”fortsätta”, ”siktar på” och liknande uttryck syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden, dock att sådana framåtblickande uttalanden inte alltid innehåller sådana identifierande ord. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på ledningens nuvarande förväntningar och antaganden och är föremål för ett antal risker, osäkerhetsfaktorer och viktiga faktorer som skulle kunna resultera i faktiska händelser eller resultat som väsentligen skiljer sig från sådana som följer explicit eller implicit av framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive, men inte begränsat till, Calliditas verksamhet, utvecklingen och det regulatoriska ramverket för setanaxib, potentialen för att få ett regulatoriskt godkännande och framgången för läkemedelsansökan för Nefecon, kliniska studier, leverantörskedja, strategi, mål och förväntade tidplaner, konkurrens från andra biofarmabolag och andra risker identifierade i avsnittet ”Riskfaktorer” i Calliditas rapporter som inlämnats till amerikanska Securities and Exchange Commission. Calliditas uppmanar er att inte lägga otillbörlig tillit till några framåtblickande uttalanden, som gäller endast per dagen de är lämnade. Calliditas avsäger sig varje skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida händelser eller annat. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser Calliditas syn endast per dagens datum och ska inte betraktas som Calliditas syn per någon senare tidpunkt.