Skip to content

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2022

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2022.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman 2017, består av:

• Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden

• Karl Tobieson, utsedd av Linc

• Pär Sjögemark, utsedd av Handelsbanken Fonder

• Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2022 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

För ytterligare information se:

https://www.calliditas.se/sv/valberedning-2314/

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 31 maj 2022 kan göra det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 8 april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, CFO för Calliditas

E-post: fredrik.johansson@calliditas.com

Telefon: 0703-52 91 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 10:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunosuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line-data i den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och efter ett potentiellt godkännande har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).