Skip to content

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2019

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2019.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman den 14 september 2017, består av:

• Nina Rawal, utsedd av Stiftelsen Industrifonden

• Jon Öyvind Eriksen, utsedd av Investinor AS

• Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

• Thomas Eklund (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2019 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

För ytterligare information se:

https://www.calliditas.se/sv/valberedning-2314/

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 8 maj 2019 kan göra det via e-post till info@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 19 mars 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, CFO för Calliditas

E-post: fredrik.johansson@calliditas.com 

Telefon: 0703-52 91 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 10:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Besök www.calliditas.com för ytterligare information.