Skip to content

Calliditas refinansierar befintligt lån med en senior säkerställd lånefacilitet på 92 miljoner euro från Athyrium Capital

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelade idag att bolaget har tecknat och utnyttjat ett låneavtal om 92 miljoner euro med Athyrium Capital. Likviden från lånet kommer främst att användas för full återbetalning av bolagets befintliga lån på 68 miljoner euro med Kreos Capital.

Med denna refinansiering förlänger Calliditas den amorteringsfria perioden på sin skuld med tre år till samma ränta som det tidigare lånet. Faciliteten utökas också med 24 miljoner euro jämfört med det tidigare lånet.

”Undertecknandet av denna fyraåriga lånefacilitet säkerställer att vi förlänger och utökar vår tillgång till betydande icke utspädande kapital. Med det fullständiga FDA-godkännandet av TARPEYO®, det nyligen utfärdade Notice of Allowance för ett andra TARPEYO-patent och förlängningen av den amorteringsfria perioden med 3 år, anser vi att Calliditas är väl positionerat för att fortsätta skapa värde genom våra kommersialiseringsinsatser i USA samt bidrag från våra kommersiella partners i andra geografiska områden, kompletterat med vår forskningsportfölj i sen fas.” säger VD Renée Aguiar-Lucander.

”Vi är glada över att kunna bidra till den fortsatta kommersiella framgången för TARPEYO® och dess nyligen erhållna fullständiga FDA-godkännande i USA”, säger Laurent D. Hermouet, Partner, Athyrium Capital Management.

Låneavtalet möjliggör amorteringsfrihet till och med det tredje kvartalet 2026. Lånet kommer därefter att amorteras i fyra kvartalsåterbetalningar på 13,8 miljoner euro med början den 31 december 2026, och återstående lånebelopp ska återbetalas på förfallodagen den 31 december 2027. Lånet kan förtidsbetalas, helt eller delvis, inklusive tillämpliga avgifter, när som helst Calliditas så önskar. Lånet löper med en fast ränta på 9,00%. Lånet är garanterat av Calliditas dotterbolag som äger eller kontrollerar Nefecons tillgångar och är säkrat av tillgångar i Calliditas och garantigivarna, inklusive Calliditas ägarandelar i dess dotterbolag som inte är garantigivare. Calliditas kommer att betala en avgift för upprättandet av lånefaciliteten och likviden till Calliditas, netto efter återbetalning av det existerande lånet (inklusive avgifter till Kreos Capital) och före vissa transaktionsrelaterade kostnader, beräknas till cirka 19 miljoner euro. Låneavtalet innehåller finansiella kovenanter som specificerar lägsta tillåtna likviditetsposition och lägsta tillåtna produktintäkter. Låneavtalet innehåller även sedvanliga bekräftande och negativa åtaganden för ett seniorlån med säkerhet.

Bryan, Garnier & Co. agerade som ensam finansiell rådgivare till Calliditas i denna transaktion.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Denna information är sådan som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 december 2023, kl. 17:45.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök Calliditas.com för ytterligare information.

Om Athyrium Capital Management

Athyrium är ett specialiserat kapitalförvaltningsbolag som bildades 2008 för att fokusera på investeringsmöjligheter inom den globala hälso- och sjukvårdssektorn. Athyrium ger råd till fonder med över 4,6 miljarder dollar i utfäst kapital. Athyrium-teamet har omfattande erfarenhet av investeringar i ett brett spektrum av tillgångsklasser, inklusive aktier, private equity, räntebärande tillgångar, royalties och andra strukturerade värdepapper. Athyrium investerar i alla vertikaler inom hälsovård, inklusive biopharma, medicinsk utrustning och produkter, hälsovårdsfokuserade tjänster och informationsteknik för hälsovård. Teamet samarbetar med ledningsgrupper för att implementera kreativa finansieringslösningar för företagens kapitalbehov. För mer information, besök www.athyrium.com.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.