Skip to content

Calliditas offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till aktieägarna i Genkyotex

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) (Nasdaq OMX – CALTX; NASDAQ – CALT) lämnade den 26 november 2020 ett offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Genkyotex. Efter acceptperiodens utgång den 11 december kontrollerar Calliditas nu 86,2 procent av aktierna och rösterna i Genkyotex.

Calliditas förvärvade 7 236 515 stamaktier i Genkyotex SA(”Genkyotex”) (Euronext Paris & Brussels: FR0013399474 – GKTX) den 3 november 2020, motsvarande 62,7 procent av aktiekapitalet och rösträtterna, från Genkyotex största aktieägare och ledningsgrupp. Calliditas lämnade den 26 november 2020 ett offentligt budpliktsbud på 2,8 EUR, samt icke-överlåtbara rätter, per aktie till kvarvarande aktieägare i Genkyotex. Det slutliga utfallet av budpliktsbudet blev att aktieägare i Genkyotex representerade sammanlagt 2 885 161 aktier och röster accepterade budet. Calliditas kontrollerar efter acceptperiodens utgång totalt 10 121 676 aktier i Genkyotex SA, vilket motsvarar 86,2 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Genkyotex.

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Mikael Widell, IR-ansvarig Calliditas

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 16 december 2020, kl. 17:45.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden såsom de definieras i den vid var tid gällande amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende Calliditas strategi, affärsplaner och fokus. Orden ”kan”, ”kommer”, ”skulle kunna”, ”borde”, ”förvänta”, ”planera”, ”avser”, ”har för avsikt”, ”tror”, ”beräknar”, ”förutspår”, ”förutser”, ”potentiell”, ”fortsätta”, ”siktar på” och liknande uttryck syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden, dock att sådana framåtblickande uttalanden inte alltid innehåller sådana identifierande ord. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på ledningens nuvarande förväntningar och antaganden och är föremål för ett antal risker, osäkerhetsfaktorer och viktiga faktorer som skulle kunna resultera i faktiska händelser eller resultat som väsentligen skiljer sig från sådana som följer explicit eller implicit av framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive, men inte begränsat till, Calliditas verksamhet, kliniska studier, leverantörskedja, strategi, mål och förväntade tidplaner, konkurrens från andra biofarmabolag och andra risker identifierade i avsnittet ”Riskfaktorer” i Calliditas rapporter som inlämnats till amerikanska Securities and Exchange Commission. Calliditas uppmanar er att inte lägga otillbörlig tillit till några framåtblickande uttalanden, som gäller endast per dagen de är lämnade. Calliditas avsäger sig varje skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida händelser eller annat. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser Calliditas syn endast per dagens datum och ska inte betraktas som Calliditas syn per någon senare tidpunkt.