Skip to content

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Regulatoriskt

Under juli månad har Calliditas Therapeutics AB (publ) emitterat 51 399 stamaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter utgivet 2019, Styrelseprogrammet 2019, och omvandlat 5 908 018 C-aktier till 5 908 018 stamaktier inom ramen för etableringen av bolagets at-the-market-program. Per den 29 juli 2022 uppgår således antalet aktier och röster i Calliditas Therapeutics AB (publ) till 59 157 587 aktier och 59 157 587 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl. 12:00 (CEST).

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, som utvecklats under namnet Nefecon, har fått ett accelererat godkännande av FDA under namnet TARPEYOTM och ett villkorat godkännande av Europeiska Kommissionen under namnet KINPEYGO®. Calliditas driver även en Fas 2b/3 studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.