Slutförda studier

Nefecons effekt i patienter med IgAN utvärderades inledningsvis i en öppen Fas 2a-studie (NCT00767221) utförd av flera samverkande institutioner där patienter fick 8 mg NEFECON under sex månader med tre månaders uppföljning. Den genomsnittliga minskningen av proteinuri var 23 procent efter behandlingen, vilket följdes av en reducering till 40 procent under basnivån efter två månader. Som ett resultat observerades också en ökning på 8 procent i eGFR, den uppskattade glomerulära filtreringshastigheten.

Därefter undersöktes NEFECON i en Fas 2b-studie (NCT01738035) med 150 patienter på 62 kliniker i tio europeiska länder. Den dubbelblinda studien var den dittills största med en produkt specifikt för IgAN-patienter. Hittills är det också den enda framgångsrika randomiserade och placebokontrollerade Fas 2-studien som genomförts.

I den avslutade europeiska Fas 2b-studien visade Nefecon en statistiskt signifikant minskning av proteinuri samt klinisk nytta genom att bevara njurfunktion, mätt som eGFR, som är ett nyckelmått för förloppet för njursjukdomar. Studien, kallad NEFIGAN, bestod av tre behandlingsgrenar 8mg, 16mg Nefecon eller placebo dagligen utöver optimerad blodtryckskontrol (RAS-blockad), den nuvarande dominerande vårdstandarden. NEFIGAN uppnådde det primära effektmåttet om en minskning av proteinuri i patienterna som fick 16mg. I kvoten av protein och kreatinin i urinen (urine protein creatinine ratio, UPCR) uppvisade patienterna som behandlades med placebo en ökning i proteinuri med 2,7 procent, medan de som fick 16mg Nefecon visade en statistiskt signifikant och kliniskt betydelsefull minskning om 27,3 procent. Patienter som fick Nefecon uppvisade också en stabilisering av eGFR, vilket återspeglar bevarande av njurfunktion. Patienter behandlade med placebo visade fortsatt försämring.

Resultaten stöder tesen att Nefecon motverkar en försämring av njurfunktionen och potentiellt främjar en förbättring. Effekten ger också stöd åt uppfattningen om att Nefecon, med dess attraktiva säkerhetsprofil, har en viktig sjukdomsmodifierande verkan, vilket skulle kunna hjälpa till att fördröja eller eventuellt ta bort behovet av behandling med dialys.

IgAN Fas 3

Calliditas genomför nu en global klinisk Fas 3-studie – NefIgArd – för behandling av IgAN. Den är utformad för att utvärdera minskningen av surrogatmarkören proteinuri som sitt primära effektmått, samma som i den tidigare kliniska studien NEFIGAN. NefIgArd är en dubbelblind, placebokontrollerad studie i två delar. Calliditas förväntar sig att kunna rapportera de första huvudresultaten från första delen under det fjärde kvartalet 2020. Den första patienten randomiserades till studien i november 2018.

Den första delen, A, är en effektivitets- och säkerhetsstudie. Bolaget förväntar sig kunna använda resultaten som underlag för en ansökan om marknadsgodkännande till FDA (New Drug Application, NDA) och EMA (Marketing Authorization Application, MAA). Det primära effektmåttet är minskningen av proteinuri bland de första 200 randomiserade och doserade patienterna. Studiens sekundära effektmått är skillnaden i njurfunktion, mätt som eGFR, mellan behandlade patienter och dem som fått placebo.

Om dessa data är positiva avser bolaget att skicka in ansökan om ett accelererat  marknadsgodkännande under första halvåret 2021 till FDA i USA, och ett villkorat godkännande från EMA i EU. Den andra delen, B, är en uppföljningsstudie som är utformad för att validera proteinuri som surrogatmarkör. Efter rekryteringen av patienter till del A rekryterar bolaget ytterligare 160 patienter under 2020 för att i del B kunna bedöma skillnaden i njurfunktionen mellan alla behandlade och alla placebopatienter mätt som eGFR under två år från det att doseringen startade. Det är samma mått som rapporterats som ett sekundärt effektmått i del A under en ettårsperiod. Calliditas förväntar sig att rapportera data från del B under 2022.

Totalt 360 vuxna patienter kommer att rekryteras för NefIgArds båda delar och studien ska generera data från dosering under nio månader, samt totalt femton månaders uppföljningsdata på alla patienter. Om Nefecon godkänns avser Calliditas att marknadsföra och kommersialisera läkemedlet i USA som en behandling som specifikt utformats för att ha en sjukdomsmodifierande effekt för IgAN genom att upprätthålla njurens funktion och undvika utveckling av terminal njursvikt.