Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2017, till slutet av årsstämman 2018, omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor.

Anna Svanberg (född 1976) är ansvarig revisor.

Revisorn granskar moderbolagets och koncernens räkenskaper på årsstämmans vägnar. Moderbolagets externa granskning och koncernens bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens ledning utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

För räkenskapsåret 2017 uppgick revisorns arvode till cirka 3 299 000 kronor varav 570 000 kronor utgjorde revisionsarvode.

Revisorn kan nås via Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm.