Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Regulatoriskt

Vid extra bolagsstämma  i Calliditas Therapeutics AB (publ) som hölls i Stockholm idag den
3 mars 2020 beslutades följande.

Emissionsbemyndigande och ändring av bolagsordningen

Som ett led i förberedelserna av ett potentiellt erbjudande av så kallade amerikanska depåbevis i USA och en parallell notering på Nasdaq Global Market i USA, beslutade extra bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får endast utnyttja bemyndigandet för emission av högst 11 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 22,1 procent baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för extra bolagsstämman.  I ljuset av ovan beslutade extra bolagsstämman vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ny bolagsordning med nya gränser för antal aktier och aktiekapital.

Antagande av incitamentsprogram

Extra bolagsstämman beslutade vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Calliditas. Enligt incitamentsprogrammet kommer deltagare att tilldelas optioner vilka efter tre år berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Calliditas aktie under de tio handelsdagar som föregår dagen för tilldelning. Varje option berättigar innehavaren till förvärv av en aktie i Calliditas och sammanlagt kan högst 1 500 000 optioner tilldelas. För att tillförsäkra leverans av aktier till deltagare samt, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av incitamentsprogrammet, beslutade extra bolagsstämman vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Tel: 0703-11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020, kl. 12:45.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.