Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Regulatoriskt

Vid Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) extra bolagsstämma i Stockholm idag den 14 december 2018 beslutades följande.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av högst 1 160 000 teckningsoptioner till anställda och konsulter inom Calliditas Therapeutics-koncernen, omfattande högst 25 deltagare. Deltagarna erbjuds att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde enligt Black-Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 74,30 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef
Epost: mikael.widell@calliditas.com
Tel: 0703-11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018, kl. 16:15 CET.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.