Skip to content

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Regulatoriskt

Vid Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) årsstämma idag den 27 maj 2021 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Elmar Schnee, Hilde Furberg, Lennart Hansson, Diane Parks och Molly Henderson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Elmar Schnee omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Anna Svanberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet ska utgå med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till envar av övriga ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Utöver arvodena ovan beslutades att styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 140 000 kronor och att styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter, inklusive beslut om emission av högst 32 000 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet. Incitamentsprogrammet innebär att styrelseledamöterna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter, vilka kan berättiga till aktier i Calliditas under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Långsiktigt incitamentsprogram för befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget, inklusive beslut om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet. Incitamentsprogrammet innebär att deltagare tilldelas optioner vilka efter tre år berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Calliditas aktie under de tio handelsdagar som föregår dagen för tilldelning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på grund av lagändringar samt att inkludera en ny paragraf varigenom styrelsen tillåts att samla in fullmakter samt besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Tel: 0703-11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021, kl. 18:30.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett biofarma bolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line data i den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och vid godkännande har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).