Skip to content

Emission och återköp av c-aktier för at-the-market-program

Regulatoriskt

Styrelsen för Calliditas Therapeutics AB (publ) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 5 908 018 C-aktier samt att därefter omedelbart återköpa de 5 908 018 nyemitterade C-aktierna vilka därefter avses omvandlas till stamaktier i enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagets bolagsordning och hållas i reserv av bolaget, i syfte att säkra potentiell framtida leverans av aktier under bolagets at-the-market-program som avses lanseras av bolaget under andra kvartalet 2022.

Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 19 maj 2022.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie. Samtliga 5 908 018 emitterade C-aktier kommer att återköpas av Calliditas Therapeutics AB (publ) för 0,04 kronor per aktie. Nyemissionen kommer därmed att öka aktiekapitalet med 236 321 kronor.

Syftet med emissionen, återköpet och den efterföljande omvandlingen är att säkerställa potentiell framtida leverans av aktier i form av amerikanska depåbevis inom ramen för bolagets at-the-market-program, enligt kommunikation och beskrivning på årsstämman. Eventuell framtida användning av ett ATM-program kommer att utvärderas av styrelsen med beaktande av andra potentiella finansieringskällor, kapitalbehov och utspädning och bolaget har inga förpliktelser att utnyttja programmet

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerar relationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 21:15.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, TARPEYOTM (budesonide) kapslar med riktad frisättning, har godkänts av FDA och denna läkemedelsprodukt väntar även på godkännande från Europeiska kommissionen (EC) efter ett positivt CHMP-utlåtande. Calliditas driver även en Fas 2/3 studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.