Calliditas är ett biofarmabolag i kommersiell fas som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns betydande icke tillgodosedda medicinska behov.

Calliditas främsta läkemedelsprodukt, TARPEYO, har godkänts av FDA som den första och enda behandlingen för att reducera proteinuri hos vuxna med primär IgA-nefropati (IgAN) med risk för snabb sjukdomsprogression. Calliditas har också lämnat in en marknadsansökan (MAA) till EMA för denna produkt.

Calliditas har också en pipeline fokuserad på särläkemedelsindikationer. Calliditas har initierat kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och planerar att initiera en klinisk studie i huvud- och halscancer.

Calliditas har en erfaren och engagerad bolagsledning med mer än 15 års erfarenhet i läkemedelsindustrin i genomsnitt inom bolag som GlaxoSmithKline, Pfizer och AstraZeneca. Styrelsen består av högt kvalificerade forskare, ledande befattningshavare inom läkemedelssektorn och experter inom läkemedelsutveckling, bolagsutveckling och kommersialisering av läkemedel. Calliditas stöds också av dess vetenskapliga styrkommitté, ett välrenommerat expertnätverk, som agerar som externa rådgivare och forskare inom kliniska studier.