Skip to content

Delårsrapport Q2 2020

Regulatoriskt

Framgångsrik kapitalanskaffning på NASDAQ USA

”I juni genomförde vi framgångsrikt en börsnotering på NASDAQ i USA på 90 miljoner dollar, som tillsammans med övertilldelningsoptionen i juli totalt resulterade i en nyemission på 97 miljoner dollar. Det var första gången ett svenskt life science-bolag tog in kapital på NASDAQ Global Select i samband med en börsnotering. Denna framgångsrika och banbrytande transaktion säkrade den finansiering som krävs för att avsluta vår fas 3-studie och inleda kommersialiseringen av Nefecon i USA, om godkännande från myndigheterna erhålls. Den ger oss också flexibilitet för att utforska ytterligare utvecklingsinitiativ relaterade till antingen vår befintliga projektportfölj eller potentiella externa projekt.

Under andra kvartalet ställdes vi inför extrema omständigheter på grund av Covid-19, och vi gjorde allt för att säkerställa att påverkan på vår kliniska studie NefIgArd lindrades och allvarliga störningar minimerades. Särskilda arbetsgrupper skapades, kommunikation och samarbete med vårt globala nätverk av nationella samordnare intensifierades, och varje detalj i studien granskades, utvärderades och där det fanns behov implementerades störningsminimerande lösningar. Som ett resultat av detta fortgår studien enligt plan och förväntas rapportera top line-data under fjärde kvartalet, som den första fas 3-studien som gör det på global basis i IgA nefropati. Vi är glada och stolta över att vara i denna position under dessa extrema omständigheter.”

Renée Aguiar-Lucander, VD

Q2 2020 i sammandrag

1 april– 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till – (138,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -66,6 (85,4) MSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -61,3 (83,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,50 (2,36) SEK och efter utspädning uppgick det till -1,50 (2,35) SEK.
 • Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 1 459,6 (534,9) MSEK.

Sammanfattning av väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2020

 • I april 2020 utsåg Calliditas Dr. Richard Philipson till Chief Medical Officer (CMO).
 • I april 2020 tillhandahöll Calliditas en uppdatering av sin verksamhet och finansiella ställning under den växande COVID-19-pandemin, där fokus låg på kontinuiteten av den pågående fas 3-studien.
 • I juni 2020 genomförde Calliditas en kapitalanskaffning om ca 90 miljoner USD (ca 828 miljoner SEK) innan avdrag för transaktionskostnader i samband med börsnotering på The Nasdaq Global Select Market i USA.
 • I juni 2020 höll Calliditas sin årsstämma och årsstämman beslutade, bland annat, om nyval av Molly Henderson till styrelsen.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens slut

 • I juli 2020 meddelade Calliditas att delar av övertilldelningsoption från börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market i USA utnyttjats, vilket innebär att Calliditas tillförs ytterligare ca 6,9 miljoner USD (ca 63 miljoner SEK) innan avdrag för transaktionskostnader.
 • I augusti 2020 meddelade Calliditas att de har ingått ett avtal om att förvärva en kontrollpost i Genkyotex SA, ledande inom NOX-hämningsterapier. Transaktionen förväntas slutföras i oktober 2020.

Investerarpresentation 13 augusti kl 14:30

Webcast med telekonferens för Q2, 13 augusti 2020, kl 14:30 (Europa/Stockholm)

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q2-2020

Telekonferens: SE: +46856642693 UK: +443333009264 US: +18335268383

Finansiell kalender

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020                            12 november 2020

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020                  18 februari 2021

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021                                        13 maj 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden såsom de definieras i den vid var tid gällande amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende Calliditas strategi, affärsplaner och fokus. Orden ”kan”, ”kommer”, ”skulle kunna”, ”borde”, ”förvänta”, ”planera”, ”avser”, ”har för avsikt”, ”tror”, ”beräknar”, ”förutspår”, ”förutser”, ”potentiell”, ”fortsätta”, ”siktar på” och liknande uttryck syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden, dock att sådana framåtblickande uttalanden inte alltid innehåller sådana identifierande ord. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på ledningens nuvarande förväntningar och antaganden och är föremål för ett antal risker, osäkerhetsfaktorer och viktiga faktorer som skulle kunna resultera i faktiska händelser eller resultat som väsentligen skiljer sig från sådana som följer explicit eller implicit av framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive, men inte begränsat till, Calliditas verksamhet, kliniska studier, leverantörskedja, strategi, mål och förväntade tidplaner, konkurrens från andra biofarmabolag och andra risker identifierade i avsnittet ”Riskfaktorer” i Calliditas rapporter som inlämnats till amerikanska Securities and Exchange Commission. Calliditas uppmanar er att inte lägga otillbörlig tillit till några framåtblickande uttalanden, som gäller endast per dagen de är lämnade. Calliditas avsäger sig varje skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida händelser eller annat. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser Calliditas syn endast per dagens datum och ska inte betraktas som Calliditas syn per någon senare tidpunkt.