Skip to content

Delårsrapport Q2 2019

Regulatoriskt

Stor Kinatransaktion validerar Nefecons marknadspotential

” Det andra kvartalet 2019 var väldigt intensivt och spännande eftersom vi ingick ett utlicensieringsavtal på 121 miljoner USD (1,1 miljarder SEK) relaterat till Nefecon för den kinesiska regionen och Singapore. Vid sidan av detta har våra rekryteringsinsatser för fas 3-studien NefIgArd fortsatt och vi har gjort betydande framsteg på alla kontinenter. Med praktiskt taget alla kliniker öppna för rekrytering såg vi som förväntat en ökning i antalet screenade patienter under andra kvartalet, och vi är enligt plan att före årets slut ha rekryterat de 200 patienterna som krävs.”

Renée Aguiar-Lucander, VD

Q2 2019 i sammandrag

1 april – 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen för april – juni 2019 var 138,2 (-) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 83,2 (-18,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,36 (-1,08) SEK.
  • Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 534,9 (17,0) MSEK.

Sammanfattning av väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2019

  • Calliditas ingick ett utlicensieringsavtal med Everest Medicines, som kommer att ansvara för utveckling och kommersialisering av Calliditas ledande läkemedelskandidat Nefecon i Kina och Singapore för IgA-nefropati. Potentiella framtida milstolpsbetalningar kopplat till avtalet uppgår till maximalt 106 miljoner USD (cirka 1,0 miljarder SEK) plus royaltyintäkter, utöver de 15 miljoner USD (138,2 MSEK) som intäktsfördes under andra kvartalet 2019.
  • Årsstämma för Calliditas hölls i maj och årsstämman beslutade bland annat om nyval av Elmar Schnee (ordförande) och Diane Parks till styrelsen.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens slut

  • Calliditas genomförde i juli en riktad nyemission om 3,5 miljoner aktier och tillfördes därigenom cirka 210 miljoner kronor med syfte att expandera pågående forskningsprogram och accelerera aktiviteter för att vidareutveckla projektportföljen. Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland BVF Partners L.P.
  • Calliditas ingick i augusti ett exklusivt inlicensieringsavtal för den amerikanska marknaden avseende Budenofalk 3mg oral kapsel med Dr Falk Pharma. Detta positionerar Calliditas för att kunna accelerera utvecklingen av leverfokuserade nischindikationer, såsom autoimmun hepatit (AIH).

Investerarpresentation 15 augusti kl. 15:00

Webcast med telekonferens för Q2, 15 augusti 2019, kl 15:00 (Europa/Stockholm)

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q2-2019

Telekonferens: SE +46850558369 UK +443333009265 US: +18338230590

Finansiell kalender

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019                 14 november 2019

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019           14 februari 2020

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020                                       14 maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas
E-post: renee.lucander@calliditas.com
Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas
E-post: mikael.widell@calliditas.com
Telefon: 0703 11 99 60

Denna information är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.