Skip to content

Delårsrapport Q2 2018

Regulatoriskt

Framgångsrik kapitalanskaffning och notering på Nasdaq Stockholm

”I juni reste vi framgångsrikt 650 Mkr i samband med vår notering på Nasdaq Stockholm för att säkra den finansiering som krävs för att initiera vår registreringsgrundande fas 3-studie av vårt huvudprojekt Nefecon, för behandling av IgA-nefropati (IgAN), som är en allvarlig och underbehandlad sjukdom. Vi har arbetat ihärdigt för att förbereda studien, och vi är nu bra positionerade för att starta den.”

Q2 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för april – juni 2018 var – (-) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,2 (-16,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,08 (-1,10) SEK.
 • Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 17,0 (35,7) MSEK.

Sammanfattning av väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2018

 • Calliditas Therapeutics noterades den 29 juni på Nasdaq Stockholm i Mid Cap-segmentet och aktier till ett värde om 650 MSEK tecknades.
 • I samband med noteringen konverterades utestående brygglån om 95,2 MSEK, inkl upplupen ränta, till aktier.
 • Bolaget har under andra kvartalet 2018 lämnat in en ny patentansökan. Patentansökan avser metod och medel för behandling av autoimmuna sjukdomar.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens slut

 • Emissionslikviden från nyemissionen om 650 MSEK före avdrag för emissionskostnader i samband med noteringen, inkom i början av juli.
 • Under juli utnyttjades den i samband med noteringen utställda övertilldelningsoptionen, vilket tillförde Bolaget ytterligare 88,7 MSEK, innan avdrag för emissionskostnader.

Nyckeltal

apr-jun  jan-jun  jan-dec 
(Tkr)  2018  2017  2018  2017  2017 
Kostnader relaterade till FoU, (Tkr) (10 000) (9 517) (41 531) (16 756) (51 686)
Kostnader relaterade till FoU/totala rörelsekostnader, % 54% 62% 73% 63% 61%
Rörelseresultat, (Tkr) (18 207) (15 487) (56 464) (26 496) (84 509)
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK (1,08) (1,10) (3,37) (1,99) (5,81)
Antal registrerade aktier vid periodens slut 33 232 347 14 775 000 33 232 347 14 775 000 16 673 000
Eget kapital vid periodens slut, (Tkr) 7 332 (10 066) 7 332 (10 066) 33 176
Soliditet vid periodens slut % 11% neg 11% neg 53%
Likvida medel vid periodens slut 17 023 35 670 17 023 57 352 57 352

Investerarpresentation 16 augusti, kl 10:00

Webcast med telekonferens för Q2, 16 augusti 2018, 10:00 (Europa/Stockholm)

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q2-2018

Telekonferens: Dial-in nummer UK: +442030089811 SE: +46850556453

Finansiell kalender

 • Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018, 1 november 2018
 • Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018, 7 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Besök www.calliditas.com för ytterligare information.