Skip to content

Delårsrapport Q1 2020

Regulatoriskt

NefIgArd fortsätter enligt plan

”Under slutet av första kvartalet 2020 fokuserades mycket av företagets verksamhet på att utvärdera och mildra eventuella effekter som Covid-19 skulle kunna ha på NefIgArd och jag är glad att rapportera att tack vare att del A av studien rekryterades fullt ut i december 2019, att Nefecon är en oral formulering som patienterna kan ta i hemmet och att studien inte kräver några betydande interaktioner med hälso- och sjukvårdssystemet, har påverkan hittills varit begränsad och vår kommunicerade tidslinje förblir opåverkad.”

Renée Aguiar-Lucander, VD

Q1 2020 i sammandrag

1 januari – 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen för perioden var 0,5 (-) MSEK.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -63,7 (-42,6) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,65 (-1,21) SEK.
  • Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 728,6 (596,9) MSEK.

Sammanfattning av väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2019

  • I januari 2020 beslutade Calliditas styrelse att utreda om det finns förutsättningar för ett potentiellt erbjudande av värdepapper i Calliditas i USA och en pressrelease publicerades med rubriken ”Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA”.
  • I januari 2020 antog EMA Pediatric Committee (PDCO) ett positivt yttrande om Paediatric Investigation Plan (PIP) för Nefecon för behandling av IgA-nefropati (IgAN).
  • I mars 2020 höll Calliditas en extra bolagsstämma där ett bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier för ett potentiellt erbjudande av aktier och notering i USA, antagande av ny bolagsordning och antagande av ett nytt incitamentsprogram godkändes.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens slut

  • I april 2020 tillkännagavs att Dr. Richard Philipson anställts som Chief Medical Officer (CMO) för Calliditas och kommer att tillträda tjänsten i början av juli.

Investerarpresentation 14 maj kl 15:30

Webcast med telekonferens för Q1, 14 maj 2020, kl 15:30 (Europa/Stockholm)

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q1-2020

Telekonferens: SE: +46850558350 UK: +443333009034 US: +18335268347

Finansiell kalender

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020                                    13 augusti 2020

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020                  12 november 2020

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020            18 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.