Skip to content

Calliditas utser Maria Törnsén till President North America

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) ett kommersiellt biofarmabolag med fokus på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att Maria Törnsén har utsetts till President North America. Maria Törnsén kommer att ansvara för all USA-baserad verksamhet och rapportera till VD.

Maria Törnsén har bred erfarenhet av kommersiellt ledarskap och har tillbringat över 20 år inom biofarmaindustrin i ledande kommersiella roller. Hon kommer närmast från en tjänst som Chief Commercial Officer på Passage Bio, och dessförinnan var hon SVP General Manager US på Sarepta Therapeutics. Innan hon började på Sarepta var hon VP Global Therapeutic Area Head på Sanofi Genzyme och hade flera ledande kommersiella roller på Shire, bland annat som VP Head of US Sales. Törnsén kommer att ersätta Andrew Udell som har innehaft positionen sedan 2020.

”Vi är glada över att välkomna Törnsén till bolagsledningen som chef för vår verksamhet i USA.  Hon har ovärderlig erfarenhet av att bygga upp kommersiella organisationer, driva tillväxt och lönsamhet inom området sällsynta sjukdomar, vilket kommer att vara avgörande när vi nu tar nästa steg i vår utveckling”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.  ”Jag vill också tacka Andrew Udell för hans värdefulla bidrag till uppbyggnaden av den amerikanska organisationen och dess tidiga kommersiella framgångar.”

”Jag är mycket glad över att börja på Calliditas vid denna spännande tidpunkt i företagets historia, med det nyligen fullständiga FDA-godkännandet av TARPEYO® och en innovativ pipeline i sen fas inom sällsynta sjukdomar. Jag ser fram emot att arbeta med Calliditas-teamet för att fortsätta främja lanseringen av TARPEYO® och utveckla vår kapacitet för att stödja ytterligare tillväxt”, säger Maria Törnsén.

Calliditas erhöll fullt FDA-godkännande för TARPEYO®, en målinriktad behandling för att minska förlusten av njurfunktionen för patienter med primär IgA-nefropati (IgAN) med risk för sjukdomsprogression, den 20 december 2023 och har också beviljats villkorat godkännande i Europa och Kina och kommersialiseras där av partners under varumärkena Kinpeygo respektive Nefecon. Calliditas siktar på att under 2024 kunna redovisa resultat från flera kliniska fas 2-studier med setanaxib, bolagets ledande produktkandidat från den innovativa NOX-plattformen. 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 januari 2024, kl. 17:00.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök Calliditas.com för ytterligare information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.