Skip to content

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2023

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2023.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman 2017, består av:

• Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden

• Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

• Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden

• Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2023 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

För ytterligare information se:

https://www.calliditas.se/sv/valberedning-2314/

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 17 maj 2023 kan göra det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 29 mars 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, CFO för Calliditas

E-post: fredrik.johansson@calliditas.com

Telefon: 0703-52 91 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 10:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, som utvecklats under namnet Nefecon, har fått ett accelererat godkännande av FDA under namnet TARPEYO® och ett villkorat godkännande av Europeiska Kommissionen under namnet KINPEYGO®. KINPEYGO kommersialiseras i EU:s medlemsstater av Calliditas partner, STADA Arzneimittel AG. Calliditas driver även en Fas 2b/3-studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept-studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.