Skip to content

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2021

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2021.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman den 14 september 2017, består av:

• Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden

• Spike Loy, utsedd av BVF

• Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

• Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2021 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

För ytterligare information se:

https://www.calliditas.se/sv/valberedning-2314/

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 27 maj 2021 kan göra det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 5 april 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, CFO för Calliditas

E-post: fredrik.johansson@calliditas.com

Telefon: 0703-52 91 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 16:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).