Skip to content

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2020

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2020.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman den 14 september 2017, består av:

• Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden

• Ann-Tove Kongsnes, utsedd av Investinor AS

• Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

• Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2020 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

För ytterligare information se:

https://www.calliditas.se/sv/valberedning-2314/

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 14 maj 2020 kan göra det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 25 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, CFO för Calliditas

E-post: fredrik.johansson@calliditas.com

Telefon: 0703-52 91 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 10:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.