Skip to content

Calliditas Therapeutics presenterar Nefecon-data på 17[th] International Symposium on IgA Nephropathy (IIgANN) den 25–27 september i Tokyo

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) tillkännager idag sina kommande presentationer av data från fas 3-studien NeflgArd på symposiet 17th International Symposium on IgA Nephropathy (IIgANN).

Forskare kommer att presentera ytterligare analyser av tvåårsdata från fas 3-studien NeflgArd med Nefecon (TARPEYO® (budesonid) kapslar med fördröjd frisättning/Kinpeygo®) för behandling av primär IgA-nefropati (IgAN) tillsammans med data om biomarkörer från NeflgArd-studien. IIgANN kommer att hållas både virtuellt och på plats i Tokyo, Japan, den 25–27 september 2023.

Detaljerad information om posterpresentationen kommer att publiceras på sidan ”Presentation and Publication” på Calliditas webbplats efter symposiet. 

Detaljerad information om de muntliga presentationerna:

Titel: Analysis of the NefIgArd Part A study population confirms Nefecon suppresses circulating levels of BAFF, APRIL, and soluble BCMA in IgA nephropathy

Presentatör: Nadia Nawaz, University of Leicester

Datum och tid: Torsdagen den 28 september, 14:35–15:35 JST

Titel: Nefecon treatment response in Asian and White patient populations with immunoglobulin A nephropathy: A 2-year analysis of the phase III NefIgArd trial

Presentatör: Jonathan Barratt, M.B.Ch.B., Ph.D., University of Leicester

Datum och tid: Lördagen den 30 september, 10:55–11:55 JST

Titel: Hematuria reduction in patients with IgAN following Nefecon treatment: A secondary analysis of the full 2-year NefIgArd Phase III trial results

Presentatör: Richard Lafayette, M.D., F.A.C.P., Stanford Healthcare

Datum och tid: Lördagen den 30 september, 10:55–11:55 JST

Detaljerad information om posterpresentationerna:

Titel: Long-term renal benefit over 2 years with Nefecon verified: The NefIgArd Phase III full trial results.

Författare: Richard Lafayette, Jens Kristensen, Andrew Stone, Jürgen Floege, Vladimir Tesar, Hernán Trimarchi, Hong Zhang, Necmi Eren, Alexander Paliege, Heather N. Reich, Brad H. Rovin och Jonathan Barratt

Datum och tid: Fredagen den 29 september, 11:20–12:35 JST

Titel: Durable proteinuria reduction over 2 years with Nefecon treatment: A secondary analysis of the full NefIgArd Phase III trial results

Författare: Richard Lafayette, Jens Kristensen, Andrew Stone, Jürgen Floege, Vladimir Tesar, Hernán Trimarchi, Hong Zhang, Necmi Eren, Alexander Paliege, Heather N. Reich, Brad H. Rovin och Jonathan Barratt

Datum och tid: Fredagen den 29 september, 11:20–12:35 JST

Titel: Analysis of the NefIgArd Part A study population confirms Nefecon suppresses circulating levels of IgA-containing immune complexes in IgA nephropathy

Författare: Vicky Cotton, Nadia Nawaz, Karen Molyneux och Jonathan Barratt

Datum och tid: Fredagen den 29 september, 11:20–12:35 JST

Titel: Analysis of the NefIgArd Part A study population confirms that Nefecon modulates circulating levels of the chemokines CXCL5, CCL11, and CCL13 in IgA nephropathy

Författare: Roisin Thomas, Nadia Nawaz, Karen Molyneux och Jonathan Barratt

Datum och tid: Fredagen den 29 september, 11:20–12:35 JST

För mer information, besök IIgANNs webbplats här.

Se den fullständiga förskrivarinformationen för TARPEYO (endast tillgänglig på engelska).

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of Investor Relations & Sustainability, Calliditas

Tel: +46 76 403 35 43, e-post: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl. 16:00.

Om Calliditas 

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och lever-sjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).  

Besök Calliditas.com för ytterligare information. 

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.