Skip to content

Calliditas Therapeutics ger verksamhetsuppdatering inför JP Morgan-konferensen

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”), ett kommersiellt biopharmaföretag med fokus på sällsynta sjukdomar, lämnade idag en verksamhetsuppdatering för det fjärde kvartalet 2023 och viss preliminär, oreviderad finansiell information för det fjärde kvartalet och helåret 2023 enligt följande:

  • Stark tillväxt för produktförsäljningen under Q4 med preliminär TARPEYO-nettoomsättning på 31-33 MUSD för kvartalet, vilket motsvarar en betydande tillväxt jämfört med Q3.
  • Preliminära TARPEYO-nettointäkter på 100 – 102 MUSD för helåret 2023, vilket motsvarar en årlig tillväxt på över 170% jämfört med 2022.
  • Preliminära totala intäkter på 110 – 113 MUSD för helåret 2023, till följd av milstolpsintäkter och royaltyintäkter från Nefecon-partnerskapen utanför USA.  
  • Rekordkvartal när det gäller patientförskrivningar med 555 nya TARPEYO-förskrivningar under det fjärde kvartalet.

Informationen ovan återspeglar våra preliminära uppskattningar av intäkter baserade på för närvarande tillgänglig information. Vi har angett intervall, snarare än specifika belopp för de preliminära intäktssiffror som beskrivs ovan, främst på grund av att vår bokslutsprocess ännu inte är slutförd och att våra slutliga intäktssiffror därför kan avvika från de preliminära uppskattningarna.

”Vi är mycket nöjda med den preliminära omsättningen för räkenskapsåret 2023, som genererade en produktförsäljning på över 100 miljoner USD under vårt andra år av kommersialisering. Detta är ett mycket starkt resultat och vi ser fram emot 2024 baserat på det fullständiga godkännandet av TARPEYO® i USA nyligen, stärkt produktskydd och den rekordhöga rekryteringstillväxten under fjärde kvartalet. Detta resultat, i kombination med vår framgångsrika skuldrefinansiering och förstärkningen av vårt amerikanska ledarskapsteam, ger oss en optimal position för att driva tillväxt och lönsamhet under 2024 och bygga en hållbar franchise med hög tillväxt inom sällsynta sjukdomar”, säger VD Renée Aguiar-Lucander. 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of Investor Relations & Sustainability, Calliditas

Tel: 0764 03 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Denna information är information som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2024, kl. 8:15 CET.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök Calliditas.com för ytterligare information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Ovanstående oreviderade, uppskattade intäktssiffror för fjärde kvartalet och helåret 2023 är preliminär finansiell information, förblir föremål för komplettering och utarbetades av ledningen baserat på uppskattningar, ett antal antaganden och för närvarande tillgänglig information, och kan komma att revideras baserat på, bland annat, bokslutsförfaranden och/eller justeringar, valuta, färdigställandet av våra finansiella rapporter och andra operativa förfaranden. Våra faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från denna preliminära finansiella information, som inte ska betraktas som en utfästelse från oss om våra faktiska resultat för kvartalet och året som slutade den 31 december 2023. Dessutom har vårt oberoende revisionsbolag inte reviderat, granskat, sammanställt eller utfört något arbete avseende på preliminära finansiella information och uttrycker inte en åsikt eller någon annan form av försäkran med avseende på denna preliminära finansiella information. Under arbetet med att upprätta vårt bokslut och tillhörande noter per och för kvartalet och året som slutade den 31 december 2023 kan vi identifiera poster som skulle kräva att vi gör väsentliga justeringar av denna preliminära finansiella information.