Skip to content

Calliditas stärker sin organisation inom US Commercial and Medical Affairs

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) tillkännagav idag utnämningen av tre branschveteraner: Dr Warren Brooks, Vice President US Medical Affairs, Teona Johnson, Head of US Marketing och David Ferraro, Head of US Sales. 

Calliditas Therapeutics har förstärkt sin amerikanska organisation med tre läkemedelsveteraner inför den potentiella kommersialiseringen av sin ledande läkemedelskandidat Nefecon.

“Detta är ett viktigt steg på vår fortsatta väg att uppfylla vårt löfte om att bygga en kommersiell organisation med spetskompetens i USA. Rekryteringarna visar vårt långsiktiga engagemang för att bygga en organisation av hög kvalitet med fokus på kommersialisering av särläkemedel för att tillgodose stora medicinska behov”, säger Calliditas VD Renee Aguiar-Lucander. 

Dr Brooks kommer till Calliditas från Regeneron, där han tjänstgjorde som Senior Director, National Lead in Immunology, inom Medical Affairs. Warren var en av de första och viktigaste medlemmarna som etablerade och byggde upp Medical Affairs-organisationen på Regeneron och arbetade främst inom immunologi och allergi. Före Regeneron arbetade Warren på Centocor, Inc., ett dotterbolag till Johnson and Johnson, och på AstraZeneca.

Teona Johnson har över 15 års erfarenhet inom marknadsföring, inklusive en dokumenterad meritlista av framgångsrika lanseringar och varumärkesutveckling inom läkemedelsindustrin. Hon ansluter sig till Calliditas efter över 10 år i ledande roller inom marknadsföring på Pfizer Inc. Senast var Teona Global Commercial Director och ledde marknadsföringsstrategin för Ibrance (palbociclib), en onkologiprodukt värd över 5 miljarder dollar. Hos Pfizer planerade och genomförde Teona flera lanseringar, inklusive nischindikationer.

David Ferraro kommer närmast från Kyowa Kirin, Inc., ett globalt specialistläkemedelsföretag, där han var nationell försäljningschef för affärsenheten Oncology/Rare Disease. David ledde senast planeringen och uppbyggningen av försäljningsorganisationen för att åstadkomma en framgångsrik lansering av en specialprodukt inom onkologi. Före Kyowa Kirin hade David försäljnings- och marknadsföringspositioner med ökat ansvar hos Daiichi Sankyo, Sanofi Aventis och Merck & Company.

“Vi är mycket glada över att välkomna Teona och David till vår växande amerikanska kommersiella organisation. Tillsammans med Warren kommer de att ha nyckelroller i den vidare utvecklingen och genomförandet av vår strategi när vi förankrar vår närvaro i USA,” säger Andrew Udell, Head of North America, Commercial. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mikael Widell, IR-ansvarig Calliditas

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021, kl. 08:30.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en patenterad, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas driver en global fas 3-studie för IgAN, och om den godkänns har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden såsom de definieras i den vid var tid gällande amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende Calliditas strategi, affärsplaner och fokus, till exempel den potentiella kommersialiseringen av Nefecon och utökad närvaro i USA. Orden ”kan”, ”kommer”, ”skulle kunna”, ”borde”, ”förvänta”, ”planera”, ”avser”, ”har för avsikt”, ”tror”, ”beräknar”, ”förutspår”, ”förutser”, ”potentiell”, ”fortsätta”, ”siktar på” och liknande uttryck syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden, dock att sådana framåtblickande uttalanden inte alltid innehåller sådana identifierande ord. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på ledningens nuvarande förväntningar och antaganden och är föremål för ett antal risker, osäkerhetsfaktorer och viktiga faktorer som skulle kunna resultera i faktiska händelser eller resultat som väsentligen skiljer sig från sådana som följer explicit eller implicit av framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive, men inte begränsat till, Calliditas verksamhet, kliniska studier, leverantörskedja, strategi, mål och förväntade tidplaner, konkurrens från andra biofarmabolag och andra risker identifierade i avsnittet ”Riskfaktorer” i Calliditas rapporter som inlämnats till amerikanska Securities and Exchange Commission. Calliditas uppmanar er att inte lägga otillbörlig tillit till några framåtblickande uttalanden, som gäller endast per dagen de är lämnade. Calliditas avsäger sig varje skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida händelser eller annat. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser Calliditas syn endast per dagens datum och ska inte betraktas som Calliditas syn per någon senare tidpunkt.