Skip to content

Calliditas slutför förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) (Nasdaq OMX – CALTX; NASDAQ – CALT) meddelade idag att förvärvet av 62,7% av aktierna i Genkyotex SA (”Genkyotex”) (Euronext Paris & Brussels: FR0013399474 – GKTX) har slutförts i en transaktion utanför marknaden.

Den 13 augusti 2020 tillkännagav Calliditas att ett avtal ingåtts att utanför marknaden förvärva 7 236 515 stamaktier i Genkyotex från Genkyotexs största aktieägare och ledningsgrupp (”Blocksäljarna”), vilket representerar 62,7% av Genkyotexs aktiekapital och rösträtter. Efter att ha fått tillstånd från det franska ekonomi- och finansministeriet beträffande utländska investeringar i Frankrike har affären slutförts för en total ersättning på 19,8 miljoner euro kontant (2,73 euro per stamaktie*) plus villkorade rättigheter relaterade till ett framtida marknadsgodkännande av setanaxib, Genkyotex ledande tillgång.

Calliditas avser nu, i enlighet med fransk och belgisk värdepapperslagstiftning, att lämna in ett förenklat kontant budpliktsbud till den franska finansmarknadsmyndigheten (Autorité des Marchés Financiers, AMF) vad gäller de återstående Genkyotex-aktierna för 2,80 euro per stamaktie plus villkorade rättigheter relaterade till ett framtida marknadsgodkännande av setanaxib. Utfallet från budpliktsbudet, efter godkännande från AMF, förväntas rapporteras i december och budpliktsbudet kommer att följas av en tvångsinlösen av de återstående aktierna på samma villkor, förutsatt att Calliditas då äger 90% eller mer av utestående aktier i Genkyotex.

”Vi är nöjda att denna transaktion nu har slutförts vilket banar väg för fortsatt klinisk utveckling av setanaxib och relaterade substanser. Klassen av NOX-hämmare har potential att göra ett avtryck på det kliniska tillvägagångssättet för behandling av fibrotiska sjukdomar och vi är angelägna om att bidra till denna utveckling”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

Anskaffningskostnaden vid förvärv av 100% av utestående aktier i Genkyotex kommer att uppgå till cirka 31,7 miljoner euro kontant, plus potentiellt framtida värde relaterat till villkorade rättigheter uppgående till maximalt 55 miljoner euro, förutsatt att framtida regulatoriska godkännanden eller marknadsföringstillstånd avseende setanaxib erhålles.

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Mikael Widell, Investerarrelationer

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 15:15 (CET).

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden såsom de definieras i den vid var tid gällande amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende Calliditas strategi, affärsplaner och fokus. Orden ”kan”, ”kommer”, ”skulle kunna”, ”borde”, ”förvänta”, ”planera”, ”avser”, ”har för avsikt”, ”tror”, ”beräknar”, ”förutspår”, ”förutser”, ”potentiell”, ”fortsätta”, ”siktar på” och liknande uttryck syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden, dock att sådana framåtblickande uttalanden inte alltid innehåller sådana identifierande ord. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på ledningens nuvarande förväntningar och antaganden och är föremål för ett antal risker, osäkerhetsfaktorer och viktiga faktorer som skulle kunna resultera i faktiska händelser eller resultat som väsentligen skiljer sig från sådana som följer explicit eller implicit av framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive, men inte begränsat till, Calliditas verksamhet, kliniska studier, leverantörskedja, strategi, mål och förväntade tidplaner, konkurrens från andra biofarmabolag och andra risker identifierade i avsnittet ”Riskfaktorer” i Calliditas rapporter som inlämnats till amerikanska Securities and Exchange Commission. Calliditas uppmanar er att inte lägga otillbörlig tillit till några framåtblickande uttalanden, som gäller endast per dagen de är lämnade. Calliditas avsäger sig varje skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida händelser eller annat. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser Calliditas syn endast per dagens datum och ska inte betraktas som Calliditas syn per någon senare tidpunkt.