Skip to content

Calliditas meddelar att den föreslagna globala kapitalanskaffningen avbryts

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) (Nasdaq OMX – CALTX; Nasdaq – CALT) meddelade idag att företaget trots betydande intresse inte kommer att fortsätta med den föreslagna globala kapitalanskaffningen på grund av en försämring av marknadsförhållandena.

”Detta var en opportunistisk kapitalanskaffning mot bakgrund av en generellt stark marknad och kommunicerat stöd från institutioner. Men efter den plötsliga och betydande marknadsnedgången som sågs igår anser vi inte längre att det ligger i företagets eller nuvarande aktieägares intresse att fortsätta med kapitalanskaffningen just nu, ” säger Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas Therapeutics.

”Calliditas är välkapitaliserat med en kassa som förväntas räcka in i tredje kvartalet 2022 och vi tror att det finns tillgång till finansieringsalternativ som är mer attraktiva än en kapitalanskaffning under de nuvarande volatila marknadsförhållandena. Detta beslut har ingen inverkan på tidigare kommunicerade planer vad gäller verksamheten eller vår utvecklingsportfölj.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas

Telefon: 072-252 10 06, e-post: renee.lucander@calliditas.com

Mikael Widell, IR-ansvarig Calliditas

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com

Denna information är sådan som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 14:40.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas driver en global fas 3-studie för IgAN, och om den godkänns har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Safe Harbor/Framåtriktade uttalanden

Detta offentliggörande innehåller framtidsinriktade uttalanden, inklusive företagets kapitalbehov och förväntade kassaräckvidd. Dessa uttalanden baseras på förväntningar mot bakgrund av den information som för närvarande finns tillgänglig, samt på antaganden som är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som skulle kunna resultera i faktiska resultat som väsentligen skiljer sig från dessa uttalanden. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, i allmänhet, inhemska och internationella ekonomiska förhållanden, bransch- och marknadsförhållanden samt förändringar i räntesatser och valutaväxlingskurser, och, specifikt, med avseende på Nefecon och setanaxib, slutförande och avbrott i kliniska prövningar, erhållandet av regulatoriska godkännanden, påståenden och oro avseende produktsäkerhet och effektivitet, tekniska framsteg, inhemska och utländska hälso- och sjukvårdsreformer samt ändringar av lagar och förordningar. Calliditas avsäger sig varje avsikt eller skyldighet att uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida händelser eller annat. Detta offentliggörande innehåller information om läkemedel (inklusive läkemedel under utveckling) men är inte avsett att göra några, och gör inte några, framställningar, garantier eller påståenden avseende effektiviteten hos dessa läkemedel eller ger medicinsk rådgivning av något slag.