Skip to content

Calliditas ingår avtal om lånefacilitet på 75 miljoner dollar

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) tillkännagav idag att bolaget har tecknat ett låneavtal på upp till motsvarande 75 miljoner dollar med Kreos Capital. Faciliteten kan komma att användas för lanseringen av Calliditas ledande produktkandidat Nefecon, om den godkänns, samt för att stödja kliniska utvecklingsinsatser och för allmänna företagsändamål.

Lånefaciliteten är uppdelad i tre trancher på motsvarande 25 miljoner dollar vardera. Utnyttjande av den första tranchen på 25 miljoner dollar kan ske till den 31 december 2021 och kommer att vara tillgänglig efter att sedvanliga stängningsvillkor har uppfyllts. Utnyttjande av den andra tranchen på 25 miljoner dollar kan ske fram till 30 juni 2022 och kommer att finnas tillgänglig med förbehåll av att accelererat godkännande av Nefecon erhålls från U.S. Food and Drug Administration (FDA). Utnyttjande av den tredje tranchen på 25 miljoner dollar kan ske till och med den 31 december 2022 och kommer att finnas tillgänglig med förbehåll för vissa intäktsmål och Calliditas marknadsvärde.

”Genom att ingå denna lånefacilitet utvidgas våra finansieringsalternativ vilket ger oss tillgång till ytterligare kapital utan utspädningseffekt, medan vi stärker vår förmåga att investera i vår kommersiella kapacitet i USA både före och efter godkännande, förutsatt ett FDA godkännande senare i år, samt i våra utvecklingsaktiviteter med NOX-hämmare”, säger VD Renée Aguiar -Lucander.

”Detta är en viktig tid för Calliditas när företaget går igenom godkännandeprocessen och förbereder sig för att kommersialisera Nefecon. Vi är mycket glada över att kunna stödja företaget i arbetet med att ta innovativa nya läkemedel till patienter med IgA-nefropati”, säger Aris Constantinides, General Partner på Kreos.

Lånet är denominerat i euro och låneavtalet möjliggör amorteringsfrihet fram till december 2024 under förutsättning att vissa milstolpar uppnås. Lånet förfaller i december 2025, men är möjligt att återbetala i förskott, inklusive slutbetalning av lånet och vissa avgifter, när som Calliditas önskar. Det seniora lånet är säkerställt och bär initialt en ränta på 9,00%, som kan sänkas till 7,95% om vissa milstolpar uppnås. Lånet säkerställs av Calliditas ägda immateriella rättigheter i USA. Calliditas kommer att betala en sedvanlig avgift till Kreos för upprättandet av lånefaciliteten och låneavtalet innehåller inga finansiella covenanter.

Carnegie och Lazard agerade rådgivare till Calliditas i denna transaktion.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:20.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett biofarma bolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line data i den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och vid godkännande har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). www.calliditas.com.

Om Kreos Capital

Kreos Capital är den ledande leverantören av specialfinansiering till tillväxtföretag i Europa och Israel och stöder företag med hög tillväxt genom alla steg i deras livscykel. Kreos riktar sig mot investeringar inom alla områden inom teknik- och hälsovårdssektorn och har hittills gjort över 3,1 miljarder euro i mer än 630 transaktioner i 17 länder. Med över 1,5 miljarder dollar i nuvarande fonder under förvaltning kan Kreos investera mellan 2 miljoner och 100 miljoner dollar per transaktion i både offentliga och privata företag över olika stadier.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden såsom de definieras i den vid var tid gällande amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende Calliditas strategi, affärsplaner, regulatoriska ansökningar och fokus samt våra planer avseende på lånefaciliteten och villkoren för den. Orden ”kan”, ”kommer”, ”skulle kunna”, ”borde”, ”förvänta”, ”planera”, ”avser”, ”har för avsikt”, ”tror”, ”beräknar”, ”förutspår”, ”förutser”, ”potentiell”, ”fortsätta”, ”siktar på” och liknande uttryck syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden, dock att sådana framåtblickande uttalanden inte alltid innehåller sådana identifierande ord. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på ledningens nuvarande förväntningar och antaganden och är föremål för ett antal risker, osäkerhetsfaktorer och viktiga faktorer som skulle kunna resultera i faktiska händelser eller resultat som väsentligen skiljer sig från sådana som följer explicit eller implicit av framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive, men inte begränsat till, Calliditas verksamhet, potentialen för att FDA skall godkänna ansökan och framgången för läkemedelsansökan för Nefecon, kliniska studier, leverantörskedja, strategi, mål och förväntade tidplaner, konkurrens från andra biofarmabolag och andra risker identifierade i avsnittet ”Riskfaktorer” i Calliditas rapporter som inlämnats till amerikanska Securities and Exchange Commission. Calliditas uppmanar er att inte lägga otillbörlig tillit till några framåtblickande uttalanden, som gäller endast per dagen de är lämnade. Calliditas avsäger sig varje skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida händelser eller annat. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser Calliditas syn endast per dagens datum och ska inte betraktas som Calliditas syn per någon senare tidpunkt.