Bolagsordning för Calliditas Therapeutics AB. Org.nr 556659-9766.

Antagen på årsstämma den 27 maj 2021.

1 § Firma

Bolagets firma är Calliditas Therapeutics AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning och utveckling samt tillverkning och försäljning av läkemedel och medicintekniska produkter, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan lös och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 710 000 kronor och högst 2 840 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 17 750 000 stycken och högst 71 000 000 stycken.

5 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

6 § Revisorer

Bolaget ska ha en till två (1–2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

8 § Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

9 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

10 § Ärenden på årsstämman

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

13 § Forum i USA

Utan inskränkning av svenska forumbestämmelser och utan tillämpning av 7 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) ska United States District Court for the Southern District of New York utgöra exklusivt forum för hantering av krav som har inlämnats i USA baserat på US Securities Act från 1933 i dess vid var tid gällande lydelse, såvida inte bolaget skriftligen samtycker till val av ett alternativt forum.