Skip to content

Bokslutskommuniké 2018

Regulatoriskt

Ett transformerande år

”2018 var ett spännande och framgångsrikt år för Calliditas. Vi noterades på Nasdaq Stockholm och tog in tillräckligt med kapital för att kunna initiera och i framtiden läsa av vår fas 3-studie NefIgArd samt lämna in vår ansökan till regulatoriska myndigheter. Vi inledde sedan studien och aviserade rekryteringen av den första patienten i november.”

Renée Aguiar-Lucander, VD

Sammanfattning av väsentliga händelser under 2018

 • Calliditas Therapeutics noterades i juni 2018 på Nasdaq Stockholm i Mid Cap-segmentet och aktier till ett totalt värde om 739 MSEK tecknades i samband med noteringen.
 • I samband med noteringen i juni 2018 konverterades samtliga utestående brygglån om totalt 95,2 MSEK till aktier.
 • Första patienten rekryterades den 13 november 2018 till den registreringsgrundande kliniska Fas 3-studien NefIgArd. Studien genomförs med ledande läkemedelskandidaten Nefecon för behandling av patienter med IgA-nefropati (IgAN).
 • Vid extra bolagsstämma i Stockholm den 14 december 2018 beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram.
 • Bolaget lämnade under andra kvartalet 2018 in en ny patentansökan.

Händelser efter årets slut

 • I februari 2019 beviljades Calliditas särläkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för behandling av autoimmun hepatit (AIH).

Q4 2018 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för oktober – december 2018 var – (-) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -44,2 (-40,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,26 (-2,43) SEK.
 • Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 646,2 (57,4) MSEK.

Helåret 2018 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för januari – december 2018 var – (-) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -132,0 (-86,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,09 (-5,81) SEK.

Investerarpresentation 7 februari 2019 kl. 15:00

Webcast med telekonferens för Q4 2018, 7 februari 2019 kl. 15:00 (Europa/Stockholm)
Webcast: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q4-2018
Telekonferens: Telefonnummer SE: +46850558353 UK: +443333009034 US: +18335268381

Finansiell kalender

 • Årsredovisning publiceras                                                                                 vecka 14 2019
 • Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019                                         8 maj 2019
 • Årsstämma 2019                                                                                                         8 maj 2019
 • Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019                                    15 augusti 2019
 • Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019                 14 november 2019
 • Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019           14 februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas
E-post: renee.lucander@calliditas.com
Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas
E-post: mikael.widell@calliditas.com
Telefon: 0703 11 99 60

Denna information är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.